มนุษย์ เปรียบเสมือน สมองขององค์กร

ที่ต้องลงทุนด้วยเงินและเวลา

 

 

แล้ว คุณจะรู้ได้อย่างไร ว่าเงินและเวลาที่คุณลงทุนไปนั้น คุ้มค่าหรือไม่ ?

3 บริการ Human Resource Development ที่ตอบโจทย์การลงทุนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กรคุณ

ลืม Traditional HR Consultant ทั่วๆไปได้เลย

1. ประเมินทรัพยากรมนุษย์ เชิงปริมาณ

ประเมินคุณภาพบุคลากรและโครงสร้างองค์กรของคุณ

2. วางกลยุทธ์ และแผนการบริหาร

วางกลยุทธ และออกแบบโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม

3. นำเสนอ Solution พร้อมใช้งาน

ให้คำปรึกษาและดูแลองค์กรของคุณในการปรับใช้กลยุทธต่าง ๆ ให้เหมาะสม

1. EVALUATION

Evaluate Your Resources & Company Structure

ทีม Peculiar Talents มี Framework และระบบการประเมินคุณภาพบุคลากรและโครงสร้างองค์กรของคุณ เพื่อช่วยคุณและบริษัทวิเคราะห์และจัดกลุ่มคนในองค์กรของคุณ ว่าใครนับเป็นส่วนที่ทำรายได้ให้บริษัท (Assets) เป็นสินทรัพย์ที่ควรค่าแก่การลงทุน หรือใครที่นับเป็นหนี้สิน (Liabilities) ที่บริษัทแบกรับไว้เกินความจำเป็น และควรค่าแก่การบอกลา

ASSETS : ทรัพย์สิน

บุคลากรที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์ของบริษัท สามารถช่วยบริษัททำรายได้มากขึ้น หรืออาจจะสามารถช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้

LIABILITIES : หนี้สิน

บุคลากรที่เหมือนหนี้สินของบริษัท ซึ่งเป็นได้ทั้งหนี้สินที่ต้องอาศัยเวลาพัฒนาเพื่อกลายเป็นทรัพย์สินบริษัทอนาคต  หรือหนี้สินที่ต้องตัดทิ้ง

ตัวอย่างวิธีการประเมิน

Analyse

วิเคราะห์ธุรกิจและบริษัทของคุณ

Goal Setting

วิเคราะห์และตั้งเป้าหมาย

Workshop

จัดกระบวนการเพื่อประเมินและวิเคราะห์

Data Collection

เก็บและรวบรวมข้อมูล

Assessment

วิเคราะห์และประเมินบุคลากรบริษัท

Reports

รายงานและสรุปผลการประเมิน

2. STRATEGIES

วางแผนพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มคนที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทให้มอบคุณค่าให้บริษัทมากขึ้นควบคู่ไปกับการทำงานที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพ การพัฒนากลุ่มคนที่มีแนวโน้มเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินของบริษัทในอนาคต หรือการวางแผนปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม

Strategies to Transformation

กลยุทธเพื่อการเติบโต

วางแผนและออกแบบกลยุทธการทำงานเพื่อการเติบโตของบริษัท ควรจ้างใคร โยกย้ายใคร ลงทุนสนับสนุนใคร และควรจัดการทุกอย่างเมื่อไหร่ 

1

พัฒนาเต็มศักยภาพรอบด้าน

ออกแบบกลยุทธเพื่อพัฒนาศักยภาพคนในองค์กรให้ครบทุกด้าน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

+

เปลี่ยนไปตำแหน่งที่เหมาะสม

โยกย้ายปรับเปลี่ยนบุคลากรในองค์กรและระบบการทำงานให้เหมาะสมกับองค์กรและพนักงาน

3. INTEGRATION

ให้คำปรึกษาและดูแลคุณในการปรับใช้กลยุทธต่าง ๆ ให้เหมาะสม

Workshop

คนในองค์กรที่หลากหลาย ตำแหน่งที่หลากแหลกและแผนกต่างๆในองค์กร ย่อมต้องการการพัฒนาและรูปแบบวิธีการปรับใช้กลยุทธที่แตกต่างกัน ทีม Peculiar Talents สามารถช่วยออกแบบการเรียนรู้และการทำ Workshop ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้กับพนักงานในองค์กรให้เหมาะสมกับบุคคลและตำแหน่งหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นทักทางด้าน Soft Skills, Hard skills, Entrepreneurial skills หรือแม้กระทั่ง Survival Skills 

Tools & Framework

สรรหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับองค์มาให้

เริ่มต้นการเรียนรู้ที่แตกต่างสำหรับคุณ และองค์กร